Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 2156/SGDĐT-TTr ngày 16-9-2021 V/v Hưởng ứng, tham dự cuộc thi trực tuyến tòan quốc “Tìm hiểu pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam”

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 2156/SGDĐT-TTr ngày 16-9-2021 V/v Hưởng ứng, tham dự cuộc thi trực tuyến tòan quốc “Tìm hiểu pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam”

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ban hành Công văn số 2156/SGDĐT-TTr ngày 16-9-2021 V/v Hưởng ứng, tham dự cuộc thi trực tuyến tòan quốc “Tìm hiểu pháp luật về Cảnh sát biển Việt Nam”
Ủy ban nhân dân thị xã Ban hành Công văn số 1911/UBND-VHTT ngày 25-8-2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)

Ủy ban nhân dân thị xã Ban hành Công văn số 1911/UBND-VHTT ngày 25-8-2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)

Ủy ban nhân dân thị xã Ban hành Công văn số 1911/UBND-VHTT ngày 25-8-2021 V/v tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)