Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay tham gia tập huấn trực tuyến về sử dụng "Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 Điện Biên"