Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học và tổ chức các hoạt động dạy và học