Giới thiệu về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay


THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3852.092   Fax: 0215.3852.092
CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

 

HỌ TÊN, CHỨC DANH, BỘ PHẬN

ĐIỆN THOẠI

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

1

Trưởng phòng

 
 

Hoàng Công Huy

ĐT:  0215.3852.454 
DD: 0915.454.138

2

Phó trưởng phòng

 
 Đinh Trọng HưngDD: 0913.556.909

II. CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG

1

Bộ phận Chuyên môn

ĐT: 0215.3852.197

 

Trần Thị Vân Anh - Chuyên môn THCS (trưng tập)

DĐ: 0123.8271.545

 

Lò Thị Viên - Chuyên môn Tiểu học

DĐ: 0947.955.460

 

Lưu Thị Hương - Chuyên môn Mầm non, Y tế trường học (trưng tập)

DĐ: 0824.692.060

2

Bộ phận Tổ chức cán bộ - Thống kê

ĐT: 0215.3852.411

 

Bùi Văn Bắc (trưng tập)

DĐ: 01232.903.139

3

Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp - Pháp chế

ĐT: 0215.3852.411

 

Hà Văn Chung

DĐ: 0888.910.866

4

Bộ phận Thi đua, khen thưởng - Kiểm tra - CCHC

ĐT: 0215.3852.219

 

Lê Thị Thu Hà

DĐ: 0832.879.886

5Bộ phận GDTX-CNTTĐT:0215.3852.197
 Hoàng Văn HưngDĐ: 0984.280.605

6

Bộ phận TDTT, Phong trào

ĐT:0215.3852.197

 Quàng Văn LẩuDĐ: 0812.411.866
7Bộ phận Tài vụ 
 

Đỗ Thị Xiêm

DĐ: 0919.993.966

8

Bộ phận Cơ sở vật chất

ĐT: 0215.3852.460

 

Phạm Thị Nhàn (trưng tập)

DĐ: 0911.138.369

9

Bộ phận Văn thư - Thủ quỹ

ĐT: 0215.3852.092

 

Hoàng Thị Hoa

DĐ: 0984.590.817

III. CÔNG ĐOÀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐT: 0215.3852.396

 

 

 

IV. CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

Hoàng Công Huy - Bí thư Chi bộ

DĐ: 0915.454.138