Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
19/03/2021
Ngày hiệu lực:
19/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02-02-2021 về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
20/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực